Contacteer ons voor uw
schoonmaakwerken
0475 20 06 94

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden en overeenkomst tussen Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba en de klant.

1. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, veroorzaakt door de uitvoering van werken door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba of zijn aangestelden. Indien bepaalde specifieke voorwaarden of opmerkingen door de klant of zijn mandataris dienen te worden verstrekt, zullen ze schriftelijk vóór de uitvoering van de werken worden gedaan. Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor onrechtstreekse schade geleden door de klant, zoals commerciële (verlies van cliënteel), financiële verliezen (verlies aan inkomsten, verhoging van de algemene kosten, verlies van verwachte besparingen, enz.) of gebruiksderving (het niet kunnen gebruiken van bepaalde ruimtes of goederen ten gevolge van werken uitgevoerd door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba op de goederen of de onderdelen), het verstoren van de planning of organisatie en de klachten van derden, zelfs indien Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek of een laattijdigheid in de uitvoering van haar verplichtingen, te wijten aan een geval van overmacht of aan een gebeurtenis die ontsnapt aan haar normale diligentie – zonder dat het vereist is dat deze gevallen of omstandigheden onvoorzienbaar zouden zijn – en de uitvoering van haar verplichtingen onmogelijk maakt of duurder voor Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba rekening houdende met de omvang van de niet uitgevoerde verplichtingen. Danny DEWIL garandeert de goede uitvoering van de bestelde werken volgens de voorwaarden hierna vermeld, met uitsluiting van elke andere garantie. In geval van gebreken van conformiteit of van zichtbare gebreken, zal Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, volgens zijn eigen keuze, het gebrekkige goed of onderdelen herstellen of vervangen of zal hij de reeds geïnde prijs terugbetalen. Elk beroep op de vrijwaring dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de vijf dagen na de levering van het goed of de ontvangst van de werken, op straffe van verval. Na deze termijn, zal geen enkele vrijwaring voor gebreken qua conformiteit en zichtbare gebreken meer verschuldigd zijn.In geval van verborgen gebreken, en voor zover de geleverde goederen waaraan de werkzaamheden zijn gedaan werden gebruikt in overeenstemming met de erop van toepassing zijnde instructies van gebruik en onderhoud en hun normaal gebruik, zal Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, volgens zijn eigen keuze, het gebrekkige goed herstellen of vervangen of zal hij de reeds geïnde prijs terugbetalen. Elk beroep op de vrijwaring dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de vijf dagen vanaf de ontdekking van het gebrek, op straffe van verval. Deze vrijwaring geldt slechts voor een periode van drie maand na de ontvangst van de werken. Na deze periode, is geen enkele vrijwaring voor verborgen gebreken meer verschuldigd. De verplichtingen van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba zijn in elk geval beperkt tot, volgens de keuze van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, de herstelling of vervanging van het materiaal of de gebrekkige werken (of de gebrekkige delen van het materiaal), of de terugbetaling van de prijs van de gebrekkige werken, met uitsluiting van elke mogelijke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, die er zou kunnen uit voortvloeien. Indien de geleverde goederen of de onderdelen teruggebracht worden door de klant naar Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, zullen de goederen of de onderdelen teruggestuurd worden naar de klant door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, op kosten van de klant, na herstelling of vervanging. Indien het gebrek van zodanige aard is dat ze een herstelling bij de klant vereist, zal deze herstelling plaats vinden overeenkomstig de voorwaarden, die in gemeen overleg werden overeengekomen. Het materieel en de eenheden vervangen door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba zijn haar eigendom. In elk geval zullen de kosten gemaakt naar aanleiding van de uitvoering van de vrijwaring, in het bijzonder de vervoers- en verzendingskosten, ten laste van de klant zijn. Iedere vrijwaring is uitgesloten in geval van fout, gebrek of gebrekkigheid voortvloeiende uit de eigen toelichtingen of inlichtingen van de klant, die betrekking hebben het ontwerp, de fabricatie, of de plaatsing van de goederen en onderdelen, de normale slijtage, een abnormaal of uitbundig gebruik, het niet respecteren van de voorwaarden van installatie, gebruik of onderhoud, een ongepaste verplaatsing of omgeving volgens de normen die erop betrekking hebben, herstellingen of pogingen tot herstelling door ander personeel dan dat van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, of elke andere omstandigheid of ongeluk, die ontsnapt aan de controle van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba. De klant verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met de aansprakelijkheidsbeperking hierboven en zelf in te staan voor de gevolgen van de bedoelde schade, en zo Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba te ontheffen van elke aansprakelijkheid. Op het einde van de werken zullen de klant of zijn mandataris en Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba overgaan tot de ontvangst van de werken. De werken zullen onweerlegbaar geacht worden te zijn ontvangen op de dag volgend op de dag van de verzending van de factuur door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba.

 

2. EIGENDOMSVOORBEHOUD

In geval van levering van goederen blijven de geleverde goederen de exclusieve eigendom van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba tot op het ogenblik van volledige betaling van de prijs (zelfs na levering en risico-overdracht). De klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen of onderdelen niet te gebruiken, te verkopen, over te dragen of aan te bieden aan derden, zolang ze eigendom blijven van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba. Ook het materiaal en de producten, ter beschikking gesteld van de klant, blijven toebehoren aan Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba.De onderhoudsproducten worden tevens door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba geleverd.

 

3. PRIJZEN

Behalve indien uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de prijzen aangeduid in een offerte of een voorstel geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen die volgen op de datum van de offerte of het voorstel. Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba behoudt zich het recht voor om een offerte, opgesteld op basis van gegevens verstrekt door de klant, aan te passen indien blijkt dat bepaalde verstrekte informatie onjuist of onvolledig zou zijn. Alle werken die niet specifiek werden vermeld in de offerte zullen aanleiding geven tot een verhoging, volgens een afrekening opgesteld door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba. Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba houdt zich bovendien het recht voor om de prijzen van de goederen en prestaties tweemaal (2) per jaar te herzien teneinde rekening te kunnen houden met de indexatie, en elke verhoging van de bepaalde lasten en kosten, zoals bijvoorbeeld handenarbeid, producten, basismaterialen en onderdelen van het materiaal, energiebronnen of wisselkoersen, waarbij een dergelijke verhoging zal gebeuren evenredig met de stijging van de parameters die betrekking hebben op de werkelijke kosten die de elementen van de prijs uitmaken en alleen voor het deel dat zij in de prijs vertegenwoordigen.

 

4. BETALINGEN

Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, zal elke betaling in contanten geschieden vanaf de ontvangst van de factuur, gestuurd door Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba aan de klant. De facturen zijn betaalbaar op de uitbatingszetel van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba. De klant blijft in alle omstandigheden gehouden tot zijn betalingsverplichting, zelfs indien hij bezwaar heeft geformuleerd ten aanzien van de geleverde goederen of uitgevoerde werken. De betalingen op termijn brengen geen schuldvernieuwing met zich mee. Alle inningskosten, kosten van cheques of wissels zullen ten laste van de klant zijn. Elke voor de levering gedane betaling wordt verrekend met de prijs van het geheel van de bestelling en kan niet beschouwd worden als een aanbetaling waarvan de afstand de klant zou toelaten om het contract te beëindigen. Niet betaling van één (1) openstaand factuur op de gestelde vervaldag , maakt alle overige openstaande en zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar zonder ingebrekestelling.Op alle facturen die om welke reden ook verschuldigd zijn aan Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba en niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een maandelijkse intrest van 12% aangerekend, en een forfaitaire schadevergoeding zal aangerekend worden van 12% met een minimum van 250 €.Hierbij zal elke maand die begonnen is geheel verschuldigd zijn. Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba houdt zich het recht voor om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten in geval van gebrekkige of laattijdige betaling door de klant. In geval van niet-betaling door de klant gedurende meer dan dertig (30) dagen, kan Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba de klant in kennis stellen van haar beslissing om de overeenkomst te beëindigen ten laste van deze laatste, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. De klant zal, naar de keuze van Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba, gehouden zijn om ofwel de geleverde, onbetaald gebleven goederen terug te geven, op kosten van de klant, ofwel Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba schadeloos te stellen voor de geleden schade met als maximum de nog verschuldigde prijs. De ene of de andere keuze zal nog worden verhoogd met het bedrag van het schadebeding en de compensatoire interesten, zoals hierboven gedefinieerd.

 

5. VERZEKERINGEN

Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba is verzekerd voor zowel burgerlijke aansprakelijkheid als voor materiële schade en is in orde met de sociale bijdrage voor de totaliteit van zijn personeel.

 

6. BIJZONDERE CLAUSULES

De klant verbindt er zich uitdrukkelijk toe nooit en om geen enkele reden, één van onze personeelsleden of onderaannemers in dienst te nemen (om het even of deze al dan niet prestaties geleverd heeft voor de klant).De verplichting blijft bestaan gedurende één (1) jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst tussen Dewil Danny – Schoonmaakbedrijf/Klusjesdienst en zijn werkman of -vrouw of onderaannemer. De klant die op eender welke wijze, direct of indirect, een inbreuk maakt op de contractuele verplichting, zal aan Schoonmaakbedrijf Dewil Danny bvba te titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding een minimumbedrag van 2.500 € per werkman of -vrouw betalen.Bij aanvaarding van de werken/goederen zijn ook alle verkoopsvoorwaarden en andere omschreven contractuele verplichtingen aanvaard door de klant en om geen enkele reden betwistbaar.

Een eventuele nietigheid van een van deze algemene voorwaarden of andere essentiële bepalingen van de overeenkomst, brengt de geldigheid van de andere clausules niet in het gedrang. In geval dat deze nietigheid de aard zelf van de overeenkomst aantast, zullen beide partijen trachten om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe geldige vervangingsclausule. Elke bestelling en overeenkomst op dewelke huidige algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Leuven zijn, volgens het bedrag van het geding, als enige bevoegd voor alle gedingen van welke aard ook, die kunnen voortvloeien uit een bestelling of een contract dat daaruit ontstaat.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken